Category Archives: Beleggen

Wat gaat er met Twitter gebeuren?

Er wordt door beleggingsanalisten in de VS veel over Twitter geschreven. Er zijn voor- en tegenstanders van een belegging in het aandeel Twitter. Waarom zou je het aandeel kopen? Winst maken ze niet en de groei is er ook uit. Het aantal gebruikers blijft hangen rond de 320 miljoen.

Twitter heeft moeite om geld te verdienen en dat zal ook wel zo blijven. Mensen die Twitter gebruiken houden er niet van om de hele tijd met advertenties geconfronteerd te worden. Dus is het voor tTwitter weer moeilijk om in de tijdlijn van de gebruikers veel advertenties te proppen. Ik schreef daar al eens over in een vorige blog. Je koopt het aandeel inderdaad niet omdat je verwacht dat ze binnenkort veel geld gaan verdienen en hoge dividenden gaan uitkeren.

Toch verwacht ik dat er weer perioden gaan komen dat het aandeel flink zal gaan stijgen. Alhoewel Twitter dus nog steeds niet weet hoe ze geld moeten gaan verdienen via adverteerders heeft dit social media kanaal potentie genoeg. Twitter is zelfs niet weg te denken uit onze huidige maatschappij en dat is alleen al een reden waarom je zou kunnen verwachten dat er een keer een wat met het aandeel gaat gebeuren.

Laten we eens kijken wat Twitter allemaal betekent voor de huidige maatschappij. Als eerste is Twitter uitgegroeid tot het favoriete sociale media kanaal van wereldleiders. De grootste wereldleiders zoals Barack Obama, Paus Franciscus, de premier van India, Narenda Modi maar ook Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) hebben miljoenen volgers. Maar liefst 86% van de 193 landen van de Verenigde Naties is actief op Twitter en 172 staatshoofden en regeringsleiders hebben persoonlijke Twitter-accounts.

 

Most-Followed-World-Leaders

Twitter is dus niet zomaar een kanaal. Als we het journaal aanzetten of de krant lezen dan worden daar ook altijd Quotes genoemd die van Twitter zijn gehaald. Gisteren werden we door de vreselijke gebeurtenissen in Brussel weer eens met onze neus op de feiten gedrukt. Als je boven op het nieuws wilde zitten dan hoefde je alleen maar de #Zaventem of #Brussel te volgen en je had al het nieuws inclusief ooggetuigenverslagen gemiddeld een uur voor de media.

De architectuur van Twitter is dan ook zodanig dat dit kanaal zich meer leent voor communicatie dan Facebook. Via Facebook kom je meer in de gesloten groep van je vrienden terecht en blijft het wereldnieuws wat op de achtergrond.

Kortom, Twitter is niet meer weg te denken en heeft ook een enorme waarde. Alleen, die waarde kan niet gerealiseerd worden door advertenties daar moeten dus andere modellen op gevonden worden. In het artikel wat ik eerder schreef liet ik daar al wat gedachtes over los maar misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden ook.

Ik ben er van overtuigd dat Twitter tussen nu en een paar jaar wordt overgenomen of zelf een uniek verdienmodel heeft gevonden. Ikzelf ga meer uit van het eerste scenario.

En door wie zou Twitter dan overgenomen kunnen worden? Wie is een logische kandidaat?

Ik kijk daarbij in de eerste plaats naar wat Twitter is. Een communicatiebedrijf en in de tweede plaats een nieuwsbedrijf en tot slot een marktplaats. Daarmee geef ik ook meteen de bedrijven aan die belangstelling zouden kunnen hebben. Telecommaatschappijen zouden interesse kunnen tonen maar ook een bedrijf als NewsCorp van investeerder  Rupert Murdoch. Ook een bedrijf als Vivendi zou met Twitter heel wat in huis halen. Wat het zal worden, ik laat me verassen maar dat er een keer iets gaat komen dat zal voor mij teen verassing zijn.

most influencial Twitter

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.

Twitter and its business model

It was busy last month in the Twitter offices. Dick Costolo stepped out as CEO under heavy pressure from shareholders. The results are disappointing and so a new CEO must be found. Chairmanship was taken over by Jack Dorsey, one of the founders of Twitter and currently CEO of  the payment company Square. Dorsey was previously  CEO of Twitter from May 2007 until October 2008.

The results are disappointing and that has everything to do with the fact that Twitter can not find a good concept to convince the 300 million users to spend money on Twitter and click on ads. Facebook and Google succeed much better at it. Twitter has only a market share of approximately 3% in the online advertising business while Facebook has more than 18% and Google even exceeds 36%.

It is logical that Twitter books little ad volume. People Tweeting regularly understand that it is almost impossible to place ads between messages. This distractstoo much from the conversation and the risk exists that users drop out. I do not understand, therefore,  that Twitter is not able to conceive no other business model than ads. If Twitter goes down that road it becomes difficult to achieve a higher valuation for the company. Twitter will thus need to find other ways to earn money and it does not seem very difficult.

Twitter monetizeTwitter is a great concept to make money but not through showing ads to users. The user of Twitter has a very different perspective than that of Facebook or Google. Google is used for search and if ads appear as a result it seems almost natural. If you’re using the convenient free Gmail then you are, in exchange for the application, ready to accept advertisements. If you have a look at Facebook messages and photos of your friends then it doesn’t disturb you to much that you see an occasional ad in the timeline.

Twitter, however, is used to communicate with others. Direct communication, fast and uncluttered. Ads disrupt the communications. It’s like you’re talking to someone and suddenly Amazon starts to roar its offers in your ear. The conversation is then disturbed. That is also on Twitter. Through Twitter you have direct interaction with other users and interaction should not be disturbed.

Therein lies the power of Twitter and thus the opportunity to monetize the platform. Many people have already discovered that you are helped quickly via Twitter by large companies or government institution. Twitter response is faster than trying to contact by phone. For the same governments and companies, it is also more efficient to answer questions via Twitter. Many have experienced that already. In that area are therefore opportunities for Twitter to make money, for example to  charge companies / government institutions for the use of the platform.

Another concept Twitter could make money with,  is to offer a search platform. Not such thing as Google but a platform where people who look for something specific are brought into contact with real persons with whom they can interact directly.

Yet another concept is a marketplace. A place where goods, services, stocks, businesses etc. can be traded. Actually Twitter would be the largest open outcry market in the world.
These concepts and more (think of movies, music, etc.) must be developed. Providing a platform and not get beyond thinking about how you are going to enter commerce is not enough. Normally I know Americans as people who do “out of the box” thinking. With Twitter, I see little progress in creative thinking about monetizing their product. I have developed a platform Tweetstart. A sort of Google but than for Twitter. Personally, I think this could be a top application for the use of Twitter. To further develop the platform Tweetstart I need capital and programming talent, so if you know someone, please contact me.
So, I think Twitter eminently a place where you can get answers.  Answers to questions that you do not find on Google. Google finds sites with information but on Twitter you can find people with knowledge and/or experience. Sometimes you just need that extra source of experience.
A match between Google and Twitter seems like a logical match. I would not be surprised once Google bid on Twitter. But, if it is not Google then it could be a different company. Twitter has a unique concept, making it a great proposition.
Thanks to Randall Liss who helped me editing this article. Randall is an options expert who writes a daily column called The Liss Report

Twitter en het advertentiemodel.

Het was de laatste maanden rumoerig in de kantoren van Twitter. Dick Costolo stapte op als CEO onder zware druk van de aandeelhouders. De resultaten vallen tegen en dus moet er een nieuw bestuur gevonden worden. Tijdelijk wordt de voorzittershamer overgenomen door Jack Dorsey, een van de medeoprichters van Twitter en momenteel ceo van betalingsbedrijf Square. Dorsey was eerder van mei 2007 tot oktober 2008 CEO van Twitter.

De resultaten vallen tegen en dat heeft alles te maken met het feit dat Twitter geen goed concept kan invoeren om de 300 miljoen gebruikers via reclames te bewegen om geld uit te gaan geven. Facebook en Google slagen daar veel beter in. Twitter heeft slechts een marktaandeel van ca. 3% in de online advertentiemarkt terwijl Facebook meer dan 18% heeft en Google zelfs boven de 36% uitkomt.

Het is eigenlijk logisch dat Twitter weinig advertentievolume weet te boeken. Mensen die regelmatig Twitteren begrijpen dat het vrijwel onmogelijk is om advertenties tussen de berichten te plaatsen. Dat leidt teveel af van de conversatie en het risico bestaat dat gebruikers afhaken. Ik begrijp dan ook werkelijk niet dat Twitter geen ander verdienmodel weet te bedenken dan advertenties. Als Twitter op die weg doorgaat dan wordt het moeilijk om een hogere waardering te realiseren voor de onderneming. Twitter zal dus andere manieren moeten vinden om geld te kunnen verdienen en dat lijkt mij niet erg moeilijk.

Twitter en advertenties

Twitter is een prima concept om geld te verdienen maar niet via het ongewild vertonen van advertenties aan gebruikers. De gebruiker van Twitter heeft een heel andere invalshoek dan die van Facebook of Google. Via Google zoek je en het is dus logisch dat daar ook advertentie verschijnen. Als je gebruikt maakt van het handige gratis Gmail dan ben je, in ruil voor de applicatie, bereid om advertenties voor lief te nemen. Als je op Facebook de berichten en foto’s van je vrienden bekijkt dan is het ook niet erg dat je daar af en toe een advertentie tussen ziet staan. Twitter wordt echter gebruikt om te communiceren met anderen. Directe communicatie, snel en overzichtelijk. Advertenties daartussen verstoren die communicatie. Het is alsof je in gesprek bent met iemand en opeens begint Albert Heijn keihard zijn aanbiedingen in je oor te brullen. De conversatie wordt dan verstoord. Zo is dat ook op Twitter. Via Twitter heb je directe interactie met andere gebruikers en die interactie moet niet gestoord worden.

Toch zie ik grote mogelijkheden voor Twitter om haar platform geld te laten verdienen. We hebben het hier over een uniek platform waarvan de waarde nog lang niet is ontdekt. Twitter is de grootste open markt ter wereld. Elke wereldburger kan op deze markt met elkaar praten, meningen delen, nieuwtjes halen, kortom: direct communiceren. Het platform is volledig open en je kan dus met iedereen in gesprek gaan. Op Facebook kan je alleen communiceren met jouw vrienden, net als bij Linkedin waar je uitsluitend berichten kan sturen aan jouw connecties.

Op Google kan dat al helemaal niet en communicatie via de mail is uiteraard ook al geen vergelijking. Twitter biedt een uniek communicatieconcept wat het beste met een marktplein vergeleken kan worden. Je kan iedereen aanspreken en je kan ook door iedereen aangesproken worden.

Helpdesk

Precies daarin ligt de kracht van Twitter en dus ook de mogelijkheid om het platform te gaan rentabiliseren. Veel mensen hebben al ontdekt dat je via Twitter sneller geholpen wordt door de grote ondernemingen of de overheidsinstelling dan dat je via de telefoon probeert contact te krijgen. Voor diezelfde overheden en ondernemingen is het ook efficiënter om vragen via Twitter te beantwoorden, dat hebben velen al ondervonden. Op dat terrein liggen dus mogelijkheden voor Twitter om geld te gaan verdienen, bijvoorbeeld door bedrijven/overheidsinstellingen geld te gaan rekenen voor het gebruik van het platform.

Zoekplatform

Een ander concept waar Twitter veel geld mee zou kunnen verdienen is het aanbieden van een zoekplatform. Niet zoiets als Google maar een platform waar mensen die iets specifieks zoeken in contact gebracht worden met een persoon waar interactie mee mogelijk is.

Marktplaats

Weer een ander concept is een marktplaats. Een plaats waar goederen, diensten, aandelen, bedrijven enz. verhandeld kunnen worden. Feitelijk zou Twitter de grootste beurs ter wereld kunnen worden.

Deze concepten, er zijn er meer te bedenken (film, muziek etc.) moeten natuurlijk wel ontwikkeld worden. Het bieden van een platform en niet verder komen dan na te denken over de wijze waarop je commercie gaat invoeren is niet genoeg. Normaal gezien ken ik Amerikanen als mensen die “out of the box” kunnen denken maar bij Twitter zie ik weinig verrassends op dat gebied. Ik heb zelf het platform Tweetstart ontwikkeld wat een soort Google moet worden maar dan voor Twitter. Persoonlijk denk ik dat dit een top toepassing voor het gebruik van Twitter kan zijn. Om het platform Tweetstart verder te ontwikkelen heb ik kapitaal en programmeer talent nodig, dus mocht je iemand weten, graag.

Ik denk dus dat Twitter bij uitstek een plaats is waar je antwoorden kunt krijgen, ook antwoorden op vragen die je niet op Google vindt. Google vindt immers websites met informatie maar op Twitter vind je mensen met kennis en/of ervaring. Soms heb je juist daar behoefte aan.

Twitter, een interessante investering.

Een match tussen Google en Twitter lijkt me dan ook een logische match. Ik zou er niet gek van staan te kijken als Google een keer een bod uitbrengt op Twitter. Maar, als het Google niet is dan zou het een ander bedrijf kunnen zijn. Twitter heeft een uniek concept en vormt daardoor een uitstekende propositie.

Leer je kinderen beleggen.

Gisteravond at ik met een goede vriend. Hij vertelde mij dat hij voor zijn twee zoons een effectenrekening wilde openen. Hij gaat op beide rekeningen 1000 Euro storten en daarmee probeert hij zijn kinderen aan te zetten om zich te gaan verdiepen in beleggen.
Aangezien deze vriend een oude strijdmakker is van de optiebeurs was zijn gedachte om zijn zoons te adviseren in opties te gaan beleggen. Ik heb hem toch anders geadviseerd. Ook al is 1000 Euro nou niet een bedrag waar je een brede effectenportefeuille mee kan opbouwen, je kan er toch wat aandelen mee kopen.

Ik denk dat het heel waardevol is als je kinderen leert om te gaan beleggen in aandelen. Je laat ze als eerste een aantal bedrijven selecteren waar ze wel aandelen van zouden willen hebben. Misschien komen ze met Apple, Facebook of aandelen Nike. Misschien zoeken ze het dichter bij huis en is het aandeel Heineken hun favoriet. Welk bedrijf ze selecteren maakt in eerste instantie niet zo veel uit. Belangrijker is de motivering achter de beslissing en daarna natuurlijk de analyse van die beslissing. Waarom het aandeel Apple? Denk je dat dit bedrijf nog veel nieuwe producten gaat brengen en daardoor nog veel meer winst gaat maken in de toekomst? Hoeveel dividend ga je ontvangen? Al dit soort elementaire vragen geeft je kind stof tot nadenken en geeft hem of haar een inzicht over onze economie.
Ik heb mijn vriend geadviseerd om niet zozeer de nadruk te leggen op het behalen van veel rendement. De doelstelling moet zijn om op een leuke en boeiende manier kennis over te dragen. Om dat te doen kan hij allerlei scenario’s aan zijn zoons aanreiken. Naast de selectie van de aandelen kan je bijvoorbeeld ook de vraag stellen of je aandelen van meerdere bedrijven koopt of dat je maar in één onderneming investeert. Hoe ga je er mee om als de aandelen die je hebt gekocht sterk dalen of stijgen? Wil je dividend of niet? Allemaal vragen die je voor kan leggen en waarmee je de nieuwsgierigheid prikkelt.

Ik zou ouders die het zich kunnen veroorloven, dat wel natuurlijk, echt adviseren om op zo’n manier je kinderen wat mee te geven.

Zoals altijd kan je me bellen voor advies.

 

Maak beleggen aantrekkelijk, start een spel.

In een eerder bericht deze week schreef ik al over het belang van educatie over vermogensopbouw. Uiteraard is toezicht en regelgeving heel belangrijk maar het belang van educatie wordt zwaar onderschat.

Het is begrijpelijk dat iemand van 18 jaar niet echt bezig is met beleggen en dat de belangstelling ook niet direct uitgaat naar financiële zaken. Sporten, uitgaan, een nieuwe scooter of bijvoorbeeld sigaretten zijn veel leukere zaken om geld aan uit te geven dan het geld apart te zetten om te sparen. Er moet dan ook meer nagedacht worden over vormen van beleggen of sparen waarin jongere mensen veel meer plezier kunnen vinden.

Om iemand van 18 jaar over te halen te gaan beleggen zal je wel met een heel goed en vooral leuk product moeten komen. Vroeger opende je een spaarbankboekje waarbij je op dat moment dan een portemonnee of spaarvarken kreeg of andere gadgets. Nu voltrekt sparen of beleggen zich uitsluitend digitaal. De jongeren moeten overgehaald worden om spaar- of beleggingsrekening te openen en dan maandelijks een bedrag daarop storten. Dat blijkt dus heel moeilijk te zijn. Banken en financiële instellingen zijn niet in staat om via social media jongeren te bereiken en te verleiden tot het gaan beleggen of sparen.

Als de financiële instellingen nog heel lang wachten met het trachten jongeren te bereiken gaan ze links en rechts ingehaald worden bijvoorbeeld door sites als Facebook, Google of Apple. Deze bedrijven weten namelijk wel wat bij de jongeren speelt en hoe ze die aan zich kunnen binden.

Toch is het niet zo heel moeilijk en ik doe financiële instellingen bij deze graag een idee aan de hand. Het idee is als volgt:

beleggings spelMaak een spannend online spel waar mensen tegen betaling aan deel kunnen nemen. Stel, dat deelname € 25 per maand kost. Van die € 25 wordt € 24 belegd en € 1 gaat naar de makers van het spel. Die makers verdienen daarmee per deelnemer € 12 euro per jaar. € 24 die de deelnemer belegd blijft uiteraard van de deelnemer en dus bouwt deze deelnemer een vermogen(tje) op terwijl hij/zij een ontzettend leuk en spannend spel speelt.

De sleutel ligt bij de entertainmentwaarde van het spel. Het moet een bloedspannend spel zijn dat uiteraard heel mooi vormgegeven is en een tikkeltje verslavend werkt.

Zo moeilijk is dit idee toch niet? Vind een paar goede ontwerpers, maak een mooi spel en zorg voor een uitstekende beleggingsomgeving. Laat social media een belangrijk onderdeel van de totale concept worden zodat de deelnemers onderling met elkaar kunnen praten zowel over de resultaten van het spel als hun beleggingen. Ik heb een volledig uitgewerkt concept liggen dus de financiële instelling die mij als eerste belt help ik graag op weg.

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.

Educatie over vermogensopbouw, een must.

Vandaag een artikel in het FD over het piramidespel. In dit artikel worden de uitkomsten beschreven van een Amerikaans onderzoek van medewerkers van de Emory University in Atlanta. Als je wil lezen wat de uitkomsten zijn verwijs ik je graag naar dit onderzoek. In het onderzoek lees je dat de “ponzifraude” al vele jaren succesvol wordt beoefend door steeds weer nieuwe fraudeurs.

Eén van de belangrijkste oorzaken dat de ponzifraude nog altijd voorkomt is natuurlijk de hebzucht van sommige beleggers. Deze beleggers hopen op een rendement van 100% of meer in korte tijd. Een andere belangrijke factor voor het succes van de piramide bedenkers is de grenzeloze naïviteit van sommige mensen. Iedereen kan weten dat buitengewone rendementen van 20% of meer gebaseerd moeten zijn op enorme risico’s of gewoon fraude. Ondanks dat zijn er nog altijd mensen te vinden die hun geld meegeven aan tovenaars die gouden bergen beloven.

schoolklasBehalve de hebzucht en de naïviteit is ook onkunde een factor die een rol speelt. Ik zou me dan ook hard willen maken voor veel meer educatie over beleggen. Je kan beleggers en consumenten willen beschermen tegen onverantwoorde beleggingen maar de beste bescherming is nog altijd kennis. Aangezien jongere generaties steeds meer zelf voor hun pensioen moeten zorgen en een vermogen op moeten bouwen om een prettige oude dag te kunnen beleven is educatie essentieel.
Traditionele vormen van vermogensopbouw via bijvoorbeeld een eigen huis of pensioenopbouw via de werkgever zullen minder bijdragen aan een zorgeloze oude dag dan de ervaring die de babyboom generatie meemaakt. Veel babyboomers verkopen hun eigen huis en realiseren daarmee een bedrag waar ze een mooie oude dag van kunnen beleven. Helaas zal dat voor de komende generatie niet opgaan.

De jongere generatie moeten dus wel gaan beleggen. Maar, ondanks dat dit een noodzaak is wordt er bijzonder weinig aan educatie gedaan. Op de middelbare scholen en de hogere beroepsopleidingen wordt geen enkele aandacht aan vermogensopbouw besteed. Er zijn ook geen initiatieven voor jonge mensen om op een hedendaagse manier te werken aan vermogensopbouw. Er zal gewerkt moeten worden aan educatie/bewustwording en de juiste voorwaarden moeten gecreëerd worden. Daar zou ik me graag voor willen inzetten.

Cijfers Facebook vanavond.

Vanavond nadat de beurzen in de VS zijn gesloten komt Facebook met de resultaten over het eerste kwartaal. In de “after-market” kunnen handelaren reageren op die cijfers en aandelen Facebook zullen dan ook flink bewegen na de reguliere beurstijd.

Als we naar de laatste 12 kwartalen kijken dan zien we dat de aandelenkoers van Facebook na publicatie van de kwartaalcijfers in 60% van deze publicaties steeg. De gemiddelde stijging op de opvolgende handelsdag 7,9%.

Een negatieve koersontwikkeling na kwartaalcijfers kwam er in 25% van de publicaties met een gemiddeld verlies de eerst opvolgende handelsdag van 1,6%.

Dat zijn geruststellende cijfers voor de houders van Facebook aandelen.

Facebook is de eerste “tech” gigant die met haar cijfers komt. Donderdag krijgen we de resultaten van Google en Microsoft en een week late komt Apple met haar cijfers.

Verwacht wordt een winst per aandeel Facebook van $ 0,42 (was $ 0,34) de verwachte omzet bedraagt $ 3,56 miljard was $ 2,5 mlrd.

facebook-ceo-mark-zuckerberg_large

 

Betalen via Facebook

Gisteren was het aandeel Facebook opnieuw in het nieuws. Facebook heeft een bankvergunning aangevraagd in Ierland. Dat houdt dus in dat Facebook binnenkort betaaldiensten gaat aanbieden. Een volstrekt logische stap in de toekomstroute die dit bedrijf wandelt.

Facebook groiet

Facebook heeft nu al een dominante plaats in de wereld en dat gaat alleen nog maar toenemen. Ik ben er van overtuigd dat dit bedrijf één van de belangrijkste bedrijven ter wereld gaat worden, De kernactiviteit van dit bedrijf is namelijk menselijke communicatie. En wat is voor de bewoners van deze aarde belangrijk? Naast lucht, water en temperatuur is de mogelijkheid om te communiceren een van de bouwstenen van de wereld waar we in leven.

Facebook is de wereldleider op het gebied van menselijke communicatie. We zijn gegroeid van dorpsomroepers in de middeleeuwen via telefooncommunicatie naar het huidige tijdperk waarin het mogelijk is om op elk moment van de dag via beeld en geluid met een hele grote groep mensen te communiceren. Facebook faciliteert on daarbij.

Tsja, en als zoveel mensen via Facebook communiceren waarom zou je al die mensen dan niet extra diensten aanbieden? Facebook weet alles van ons, hoe laat we ongeveer opstaan of naar bed gaan. Waar we naar toe gaan op vakantie of in welk restaurant we graag eten enz. Facebook kan ons dan ook, als geen ander bedrijf in de wereld, in de toekomst gaan faciliteren met precies die zaken die ons persoonlijk interesseren. Ik krijg dus bijvoorbeeld van Facebook geen suggesties voor hardrock muziek, maar wel voor country. Mijn vrouw krijgt heel veel informatie over paarden en niets over auto’s en dat is toch eigenlijk heel erg handig, nietwaar?

Een betaaldienst is een logisch uitbreiding die ik al eerder had verwacht. In de toekomst gaat er nog veel meer komen van Facebook. Wat dacht je van het aanbieden van reizen, films, verzekeringen enz. enz. Probeer eens een beetje buiten de vast lijnen te denken en dan kan je vast zelf ook nog wel wat verzinnen.

Een bedrijf als Facebook heeft zo veel mogelijkheden en gaat nog zo’n enorme groei meemaken dat je niet ander dan kan concluderen dat we nog maar aan het begin staan.

Facebook, mijn Pensioen

imagesOp 30 januari schreef ik het al. Waarom alles verkopen? Er was op dat moment wat onrust in de wereld over terugvallende groeicijfers in de opkomende landen en dat leidde weer tot valutaonrust. De AEX index was op 30 januari al flink gezakt van 410 naar 390 en veel beleggers werden weer bijzonder nerveus en stonden op het punt om al hun aandelen weer te verkopen of hadden dat al gedaan.

Helaas zijn beleggers tegenwoordig erg korte termijn georiënteerd. De focus zou op dit moment moeten liggen op lange termijn beleggen en dan met name in aandelen. Als aandelen belegger moet je niet reageren op elk onrustig bericht dat het nieuws haalt. Je moet uitsluitend elke keer jezelf overtuigen dat de aandelen die je bezit voldoen aan al je uitgangspunten waarom je die aandelen kocht. Zijn die argumenten allemaal nog intact, verkoop je aandelen dan niet met het  eerste de beste stormbericht.

Facebook

Laat ik een voorbeeld geven. Je bezit aandelen Facebook. Die aandelen heb je gekocht rond de $ 57. Je hebt jezelf voorgenomen elke maand 50 – tot 100 aandelen bij te kopen. Je koopt die aandelen ongeacht of de koers hoger of lager is dan de vorige maand, of dat er onrust is op de valutamarkt of dat er een bank omvalt ergens in de wereld of wat dan ook. Je  koopt elke maand 50- tot 100 aandelen!

Ik heb de overtuiging dat het aandeel Facebook over 10 jaar boven de $ 1000 zal staan.

Zo hoog? Zal je misschien denken. Ja hoor, zo hoog en dat is helemaal niet ondenkbaar. Aandelen Google doen nu zowat $ 1200 en die stonden in 2004 nog op $ 100. Ook de aandelen Apple zijn enorm gestegen, van $ 1 naar nu een koers van $ 550 en volgens mij staan die eerstdaags weer op $ 700.

Bedrijven als Google, Apple, Microsoft en Facebook zijn uniek en hebben allemaal een dominante positie in de wereld. Het zijn bedrijven die niet meer ingehaald kunnen worden door anderen. Ze zijn groter en machtiger dan veel landen en deze bedrijven worden sowieso veel beter geleid dan veel landen. Het belangrijkste argument echter waarom deze bedrijven alleen maar kunnen groeien is omdat ze innovatief zijn. Ze blijven vernieuwen en als ze zelf iets niet kunnen ontwikkelen dan hebben ze allemaal voldoende geld om veelbelovende jonge starters op te kopen.

Al deze bedrijven blijven hun dominante positie nog jaren bezitten en als aandeelhouder kan je daar nog jaren van profiteren. Ik heb het aandeel Facebook gekozen omdat dit bedrijf nog relatief nieuw is en naar mijn mening nog maar pas aan het begin staat van een enorme groei. Het al waarschijnlijk het eerste bedrijf worden met meer dan 2 miljard leden. Denk eens aan de potentie die dat kan bieden.

436443

Ik ga er van uit dat ik, als ik zo’n 1000 aandelen verzamel dat ik over 10 jaar een heel riant extra pensioen heb opgebouwd.