Monthly Archives: juni 2015

Twitter and its business model

It was busy last month in the Twitter offices. Dick Costolo stepped out as CEO under heavy pressure from shareholders. The results are disappointing and so a new CEO must be found. Chairmanship was taken over by Jack Dorsey, one of the founders of Twitter and currently CEO of  the payment company Square. Dorsey was previously  CEO of Twitter from May 2007 until October 2008.

The results are disappointing and that has everything to do with the fact that Twitter can not find a good concept to convince the 300 million users to spend money on Twitter and click on ads. Facebook and Google succeed much better at it. Twitter has only a market share of approximately 3% in the online advertising business while Facebook has more than 18% and Google even exceeds 36%.

It is logical that Twitter books little ad volume. People Tweeting regularly understand that it is almost impossible to place ads between messages. This distractstoo much from the conversation and the risk exists that users drop out. I do not understand, therefore,  that Twitter is not able to conceive no other business model than ads. If Twitter goes down that road it becomes difficult to achieve a higher valuation for the company. Twitter will thus need to find other ways to earn money and it does not seem very difficult.

Twitter monetizeTwitter is a great concept to make money but not through showing ads to users. The user of Twitter has a very different perspective than that of Facebook or Google. Google is used for search and if ads appear as a result it seems almost natural. If you’re using the convenient free Gmail then you are, in exchange for the application, ready to accept advertisements. If you have a look at Facebook messages and photos of your friends then it doesn’t disturb you to much that you see an occasional ad in the timeline.

Twitter, however, is used to communicate with others. Direct communication, fast and uncluttered. Ads disrupt the communications. It’s like you’re talking to someone and suddenly Amazon starts to roar its offers in your ear. The conversation is then disturbed. That is also on Twitter. Through Twitter you have direct interaction with other users and interaction should not be disturbed.

Therein lies the power of Twitter and thus the opportunity to monetize the platform. Many people have already discovered that you are helped quickly via Twitter by large companies or government institution. Twitter response is faster than trying to contact by phone. For the same governments and companies, it is also more efficient to answer questions via Twitter. Many have experienced that already. In that area are therefore opportunities for Twitter to make money, for example to  charge companies / government institutions for the use of the platform.

Another concept Twitter could make money with,  is to offer a search platform. Not such thing as Google but a platform where people who look for something specific are brought into contact with real persons with whom they can interact directly.

Yet another concept is a marketplace. A place where goods, services, stocks, businesses etc. can be traded. Actually Twitter would be the largest open outcry market in the world.
These concepts and more (think of movies, music, etc.) must be developed. Providing a platform and not get beyond thinking about how you are going to enter commerce is not enough. Normally I know Americans as people who do “out of the box” thinking. With Twitter, I see little progress in creative thinking about monetizing their product. I have developed a platform Tweetstart. A sort of Google but than for Twitter. Personally, I think this could be a top application for the use of Twitter. To further develop the platform Tweetstart I need capital and programming talent, so if you know someone, please contact me.
So, I think Twitter eminently a place where you can get answers.  Answers to questions that you do not find on Google. Google finds sites with information but on Twitter you can find people with knowledge and/or experience. Sometimes you just need that extra source of experience.
A match between Google and Twitter seems like a logical match. I would not be surprised once Google bid on Twitter. But, if it is not Google then it could be a different company. Twitter has a unique concept, making it a great proposition.
Thanks to Randall Liss who helped me editing this article. Randall is an options expert who writes a daily column called The Liss Report

Twitter en het advertentiemodel.

Het was de laatste maanden rumoerig in de kantoren van Twitter. Dick Costolo stapte op als CEO onder zware druk van de aandeelhouders. De resultaten vallen tegen en dus moet er een nieuw bestuur gevonden worden. Tijdelijk wordt de voorzittershamer overgenomen door Jack Dorsey, een van de medeoprichters van Twitter en momenteel ceo van betalingsbedrijf Square. Dorsey was eerder van mei 2007 tot oktober 2008 CEO van Twitter.

De resultaten vallen tegen en dat heeft alles te maken met het feit dat Twitter geen goed concept kan invoeren om de 300 miljoen gebruikers via reclames te bewegen om geld uit te gaan geven. Facebook en Google slagen daar veel beter in. Twitter heeft slechts een marktaandeel van ca. 3% in de online advertentiemarkt terwijl Facebook meer dan 18% heeft en Google zelfs boven de 36% uitkomt.

Het is eigenlijk logisch dat Twitter weinig advertentievolume weet te boeken. Mensen die regelmatig Twitteren begrijpen dat het vrijwel onmogelijk is om advertenties tussen de berichten te plaatsen. Dat leidt teveel af van de conversatie en het risico bestaat dat gebruikers afhaken. Ik begrijp dan ook werkelijk niet dat Twitter geen ander verdienmodel weet te bedenken dan advertenties. Als Twitter op die weg doorgaat dan wordt het moeilijk om een hogere waardering te realiseren voor de onderneming. Twitter zal dus andere manieren moeten vinden om geld te kunnen verdienen en dat lijkt mij niet erg moeilijk.

Twitter en advertenties

Twitter is een prima concept om geld te verdienen maar niet via het ongewild vertonen van advertenties aan gebruikers. De gebruiker van Twitter heeft een heel andere invalshoek dan die van Facebook of Google. Via Google zoek je en het is dus logisch dat daar ook advertentie verschijnen. Als je gebruikt maakt van het handige gratis Gmail dan ben je, in ruil voor de applicatie, bereid om advertenties voor lief te nemen. Als je op Facebook de berichten en foto’s van je vrienden bekijkt dan is het ook niet erg dat je daar af en toe een advertentie tussen ziet staan. Twitter wordt echter gebruikt om te communiceren met anderen. Directe communicatie, snel en overzichtelijk. Advertenties daartussen verstoren die communicatie. Het is alsof je in gesprek bent met iemand en opeens begint Albert Heijn keihard zijn aanbiedingen in je oor te brullen. De conversatie wordt dan verstoord. Zo is dat ook op Twitter. Via Twitter heb je directe interactie met andere gebruikers en die interactie moet niet gestoord worden.

Toch zie ik grote mogelijkheden voor Twitter om haar platform geld te laten verdienen. We hebben het hier over een uniek platform waarvan de waarde nog lang niet is ontdekt. Twitter is de grootste open markt ter wereld. Elke wereldburger kan op deze markt met elkaar praten, meningen delen, nieuwtjes halen, kortom: direct communiceren. Het platform is volledig open en je kan dus met iedereen in gesprek gaan. Op Facebook kan je alleen communiceren met jouw vrienden, net als bij Linkedin waar je uitsluitend berichten kan sturen aan jouw connecties.

Op Google kan dat al helemaal niet en communicatie via de mail is uiteraard ook al geen vergelijking. Twitter biedt een uniek communicatieconcept wat het beste met een marktplein vergeleken kan worden. Je kan iedereen aanspreken en je kan ook door iedereen aangesproken worden.

Helpdesk

Precies daarin ligt de kracht van Twitter en dus ook de mogelijkheid om het platform te gaan rentabiliseren. Veel mensen hebben al ontdekt dat je via Twitter sneller geholpen wordt door de grote ondernemingen of de overheidsinstelling dan dat je via de telefoon probeert contact te krijgen. Voor diezelfde overheden en ondernemingen is het ook efficiënter om vragen via Twitter te beantwoorden, dat hebben velen al ondervonden. Op dat terrein liggen dus mogelijkheden voor Twitter om geld te gaan verdienen, bijvoorbeeld door bedrijven/overheidsinstellingen geld te gaan rekenen voor het gebruik van het platform.

Zoekplatform

Een ander concept waar Twitter veel geld mee zou kunnen verdienen is het aanbieden van een zoekplatform. Niet zoiets als Google maar een platform waar mensen die iets specifieks zoeken in contact gebracht worden met een persoon waar interactie mee mogelijk is.

Marktplaats

Weer een ander concept is een marktplaats. Een plaats waar goederen, diensten, aandelen, bedrijven enz. verhandeld kunnen worden. Feitelijk zou Twitter de grootste beurs ter wereld kunnen worden.

Deze concepten, er zijn er meer te bedenken (film, muziek etc.) moeten natuurlijk wel ontwikkeld worden. Het bieden van een platform en niet verder komen dan na te denken over de wijze waarop je commercie gaat invoeren is niet genoeg. Normaal gezien ken ik Amerikanen als mensen die “out of the box” kunnen denken maar bij Twitter zie ik weinig verrassends op dat gebied. Ik heb zelf het platform Tweetstart ontwikkeld wat een soort Google moet worden maar dan voor Twitter. Persoonlijk denk ik dat dit een top toepassing voor het gebruik van Twitter kan zijn. Om het platform Tweetstart verder te ontwikkelen heb ik kapitaal en programmeer talent nodig, dus mocht je iemand weten, graag.

Ik denk dus dat Twitter bij uitstek een plaats is waar je antwoorden kunt krijgen, ook antwoorden op vragen die je niet op Google vindt. Google vindt immers websites met informatie maar op Twitter vind je mensen met kennis en/of ervaring. Soms heb je juist daar behoefte aan.

Twitter, een interessante investering.

Een match tussen Google en Twitter lijkt me dan ook een logische match. Ik zou er niet gek van staan te kijken als Google een keer een bod uitbrengt op Twitter. Maar, als het Google niet is dan zou het een ander bedrijf kunnen zijn. Twitter heeft een uniek concept en vormt daardoor een uitstekende propositie.